Topaz Studio v1.14.3 not saving

On mac 10.14.3 system, Topaz Studio is not saving file.

Save As TSP file …

and Save as JPG …